კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

webmarket.ge-ს ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ვებ-გვერდის(webmarket.ge) მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის დაცვას.

1.ტერმინების განსაზღვრა
წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოენებულია შემდეგი ტერმინები:
1.1 “ინტერნეტ მაღაზიის ადმინისტრაცია”(შემდეგში საიტის ადმინისტრაცია) – უფლებამოსილი პირი,რომელიც უზრუნველყოფს საიტის მართვას – “web market”-ის სახელით.
1.2 “პერსონალური ინფორმაცია” – ნებისმიერი ინფორმაცია,რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება პირის იდენტიფიკაციას.
1.3 “პირადი ინფორმაციის დამუშავება” – ნებისმიერი მოქმედება ან მოქმედებები,განხორციელებული ავტომატიზირებული მოწყობილობებით,პროგრამებით ან მათ გარეშე,რომელიც გულისხმობს პერსონალური მონაცემების შეგროვებას,ჩაწერას,სისტემატიზაციას,დაგროვებას, შენახვას, დაზუსტებას (განახლება, შეცვლა) მოპოვებას, გამოყენებას, გადაცემას (გავრცელებას, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას), დეპერსონალიზაციას, დაბლოკვას, წაშლას.
1.4. “პირადი მონაცემების კონფიდენციალობა” – სავალდებულო მოთხოვნა ოპერატორს ან სხვა პირს, რომელსაც აქვს პირადი მონაცემებზე ხელმისაწვდომობა, რათა ხელი შეუშალოს მათ გავრცელებას პერსონალური მონაცემების ან სხვა სამართლებრივი საფუძვლების თანხმობის გარეშე.

1.5. “ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდის მომხმარებელი (შემდგომში მომხმარებელი “) არის პირი, რომელსაც ინტერნეტით წვდომა აქვს ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდთან (საიტთან).

1.6. “მზა ჩანაწერები (Cookies)” არის ვებ-სერვერის მიერ გაგზავნილი მონაცემების მცირე ნაწილი და ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში, რომელსაც ვებ-სერვერი ან ვებ-ბრაუზერი უგზავნის სერვერს HTTP მოთხოვნის დროს, როდესაც ისინი ცდილობენ გახსნას საიტის შესაბამისი გვერდი.

1.7. “IP- მისამართი” არის კვანძის უნიკალური მისამართი კომპიუტერულ ქსელში, რომელიც აგებულია IP პროტოკოლით.

2. ზოგადი დებულებები

2.1. მომხმარებლის მიერ ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენება ნიშნავს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღებას და მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავების პირობებზე დათანხმებას.

2.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებზე არ დათანხმების შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდის გამოყენება.

2.3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე,webmarket.ge.ონლაინ მაღაზია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომელზედაც მომხმარებელს შეუძლია ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე არსებული ბმულებიდან გადასვლა.

2.4. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს მომხმარებელთა პირადი მონაცემების ნამდვილობას.

3. კონფიდენიალურობის პოლიტიკის არსი

3.1. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს ვალდებულებებს საიტის ადმინისტრაციის მიმართ რათა დაიცვას პერსონალური ინფორმაცია,რომელსაც მომხმარებელი აწვდის ადმინისტრაციას საიტზე რეგისტრაციისას,ან შეკვეთის გაფორმებისას.
3.2. პირადი მონაცემები,რომელიც ექვემდებარება დამუშავებას და რომელიც გროვდება მომხმარებლის თანხმობით საიტზე არსებული სარეგისტრაციო ფორმების შევსებისას შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
3.3. გვარი, სახელი, მომხმარებელი;
3.4. მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონი;
3.5. ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

3.6. საქონლის მიწოდების მისამართი;
3.7. ონლაინ მაღაზია webmarket.ge იცავს მონაცემებს,რომელიც ავტომატურად გროვდება სარეკლამო ბანერების და იმ გვერდების დათვალიერებისას,რომელზეც განთავსებულია სტატიკური სკრიპტი ( “pixel”):

IP მისამართი;
ინფორმაცია cookies – დან;
ინფორმაცია ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს რეკლამის განთავსებას);
წვდომის დრო;
იმ გვერდის მისამართი, რომელზეც განთავსდება რეკლამის განყოფილება;
რეფერალი (წინა გვერდის მისამართი).
3.8. ინტერნეტ-მაღაზია აგროვებს სტატისტიკას IP- მისამართების შესახებ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაჭრისათვის.
3.9. ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია (შეძენის ისტორია,გამოიყენებული ბრაუზერები, ოპერაციული სისტემა და ა.შ.) ექვემდებარება უსაფრთხო შენახვისა და გაუვრცელებლობას, გარდა იმ შემთხვევებისა,რომელიც გათვალისწინებულია 5.2. და 5.3. პუნქტებით.
4. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნები
4.1. მომხმარებლის პირადი მონაცემები,ონლაინ მაღაზიის ადმინისტრაციას შეუძლია გამოიყენოს შემდეგი მიზნებისთვის:
4.2 მომხმარებლის იდენტიფიცირებისთვის,რათა მოახდინოს შეკვეთის მიღება და ყიდვა გაყიდვის შეთანხმების გაფორმება.
4.3. მომხმარებლისათვის ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის პერსონალიზებული რესურსების ხელმისაწვდომობა.
4.4 მომხმარებელთან უკუკავშირის დამყარებისთვის,მათ შორის შეტყობინების გაგზავნისთვის.
4.5 მომხმარებლის პერსონალური ანგარიშის შექმნისთვის,რათქმაუნდა მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში.
4.6 მომხმარებლისთვის შეტყობინების გაგზავნა შეკვეთის მდგომარეობის შესახებ.
4.7 მომხმარებლისგან ნივთის საფასურის მიღებისთვის,მომხმარებლისთვის ინვოისის ან ქვითრის გაგზავნისთვის.
4.8 მომხმარებლის თანხმობით სარეკლამო საქმიანობის განხორციელებისთვის.
4.9 მომხმარებლისთვის პარტნიორი საიტების მომსახურეობის შეთავაზებისთვის.

5 პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების ვადები და მეთოდები

5.1 პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება ხდება კანონით გათვალისწინებული მეთოდებით ვადების შეზღუდავად.
5.2 ვებ-გვერდის გამოყენებისას მომხმარებელი ეთანხმება,რომ მაღაზიის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია პერსონალური იფორმაცია გადასცეს კურიერს,რათა განახორციელოს შესყიდული საქონლის ადგილზე მიტანა,ასევე სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებს შეკვეთასთან დაკავშირებული საკითხების შესათანხმებლად.
5.3. მომხმარებლის პირადი მონაცემები შეიძლება გადაეცეს უფლებამოსილ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
5.4. პირადი მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში ადმინისტრაცია ამის შესახებ აცნობებს მომხმარებლებს.
5.5. საიტის ადმინისტრაცია იღებს საჭირო ორგანიზაციულ და ტექნიკური ზომებს,რათა დაიცვას მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია მესამე მხარის უნებართვო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიცირებისგან, ბლოკირებისგან, კოპირებისგან, გავრცელებისგან და სხვა უკანონო ქმედებებისგან.

6. მხარეთა ვალდებულებები
6.1. მომხმარებელი ვალდებულია:
6.1.1. მაღაზიის ადმინისტრაციას მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია პირადი მონაცემების შესახებ (შეკვეთის ადგილზე მიტანისთვის,ზუსტი მისამართი,ზუსტი საკონტაქტო ინფორმაცია და ა. შ.).

6.1.2. განაახლოს შეავსოს ინფორმაცია პირადი მონაცემების შესახებ ამ ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში.

6.2. საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:

6.2.1. მიღებული ინფორმაცია გამოიყენოს მხოლოდ მე 4-ე პუნქტში ჩამოთვლილი მიზნებისთვის.

6.2.2. დაიცვას მომხმარებელთა კონფიდენციალურობა,არ გაამჟღავნოს,არ გაყიდოს,არ გაცვალოს პირადი ინფორმაცია მომხმარებლისგან წინასწარი თანხმობის გარეშე,გარდა 5.2 და 5.3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

6. დამატებითი პირობები

6.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

6.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის საიტზე განთავსებისთანავე.

 

განახლებულია 30.11.2017

webmarket.ge
Register New Account
Reset Password
Compare items
    Compare
    0